หากพบปัญหาการใช้งานระบบโปรดติดต่อ
 
ฝ่ายพัฒนาซอฟตแวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ โทร. 3109
2. นางสาวกมลวรรณ จันทป โทร. 3110 หรือ อีเมล์ Kamonwan.c@ubu.ac.th
3. นางสาว ทัศนีย์ หนองกก โทร. 1502