กรุณาล็อกอินก่อนเข้าสู่ระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง)
Username :
Password :
 
  

ข่าวการปรับปรุงระบบ :

- แจ้งกำหนดการอบรมขั้นตอนการใช้งานระบบเกษียนออนไลน์และอื่นๆ วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ หน่วยงานสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภายในวันที่ 26 ส.ค. 62 ( Update ! 21 ส.ค. 62)
- แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน ! ขณะนี้ทีมพัฒนาได้ทำการโอนไฟล์เอกสารตั้งแต่ปี 2558 -2560 ไปจัดเก็บยังเครื่องสำรองหากต้องการใช้งานไฟล์เอกสารย้อนหลังโปรดติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ เป็นรายกรณี ( Update ! 21 ส.ค. 62)
-
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ทำการย้าย server ของระบบใหม่แล้ว หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อ 1502,3109,3110

ข่าวประกาศทั่วไป :

-
ประกาศ เริ่มใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ ระยะที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
-
สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ เฉพาะหน่วยงานที่มีการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน หากหน่วยงานประสงค์ให้เพิ่มสิทธิ์การเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 1502
-
username,password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเป็นอย่างเดียวกันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
-
หน่วยงานใด ประสงค์ให้ทีมพัฒนาระบบ "อบรม/แนะนำการใช้งานเพิ่มเติม" สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเวลาได้ที่ 1502 (update ! 6 ส.ค. 58)
   พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายในโทร.3109,3110,1502